Hủy dự toán

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách >

Hủy dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Hết ngày 31 tháng 01 năm sau, dự toán ngân sách giao cho đơn vị, dự án, công trình chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết (gọi là số dư dự toán) không được chi tiếp và bị hủy bỏ, kế toán ghi nhận số dự toán bị hủy bỏ:

Nợ TK 00821/00822/0092: Huỷ dự toán (ghi âm)

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Số dư dự toán cuối năm (số còn lại trên tài khoản 008, 009 cuối kỳ) không sử dụng hết được chuyển số dư sang năm sau, để đơn vị làm đề nghị xét chuyển dự toán chuyển năm sau.

2. Các đơn vị sử dụng ngân sách (gồm cả chủ đầu tư nếu có dư dự toán) gửi văn bản đề nghị xét duyệt dự toán chuyển sang năm sau, đối với chi thường xuyên lập bảng đối chiếu số liệu số dư dự toán và dự tạm ứng ngân sách đề nghị chuyển sang năm sau hoặc hủy bỏ (theo biểu số 02/ĐVDT kèm theo thông tư 108), gửi kho bạc xác nhận.

3. Kho bạc xác nhận và gửi cho đơn vị sử dụng ngân sách để gửi lên đơn vị cấp trên.

4. Nếu số kinh phí xin xét chuyển không có văn bản của ủy ban nhân dân cùng cấp chấp nhận cho chuyển số dư dự toán sang ngân sách năm sau chi tiếp thì số dư dự toán bị huỷ bỏ

Ví dụ

Ngày 31/01/2019 đơn vị nhận được quyết định hủy dự toán số 201 chi tiết như sau:

Nguồn Ngân sách huyện tự chủ, khoản 072, nhóm mục I: hủy 60.000.000đ

Nguồn Ngân sách huyện không tự chủ, khoản 072,  nhóm mục II: hủy 50.000.000đ

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

Lưu ý: Khi hạch toán, anh/chị hạch toán vào tài khoản cấp cha.

Để nhập số hủy dự toán, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Hủy dự toán\Hủy dự toán.

2. Khai báo thông tin về quyết định hủy dự toán

Nhập các thông tin chung: Ngày quyết định, Số quyết định, Chương, Diễn giải.

Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

3. Nhấn vào dòng Chỉ tiêu thì phần mềm mặc định Nguồn tương ứng với TK Nợ. Dựa vào tính chất nguồn để mặc định sẵn TK Nợ tương ứng:

Nguồn kinh phí thường xuyên: TK Nợ 00821

Nguồn kinh phí không thường xuyên: TK Nợ 00822

Nguồn kinh phí không chọn: để trống tài khoản.

4. Nhập Số tiền, Nhóm mục chi, CTMT, Dự án.

huy_DT_01

5. Trường hợp anh/chị sửa lại TK Nợ không phù hợp với nguồn phát sinh, ví dụ Nguồn Ngân sách Huyện không tự chủ, hạch toán TK Nợ 00821 thì khi nhấn Cất => chương trình sẽ hiển thị cảnh báo cho anh/chị biết để kiểm tra lại. Nhấn Có để kiểm tra lại hạch toán trên chứng từ.

huy_DT_02

6. Nhấn Cất.

7. Xem và in các báo cáo bằng cách chọn Báo cáo, chọn Báo cáo tài chính hay Báo cáo kho bạc.