Lập chứng từ thu tiền mặt từ hóa đơn

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền mặt > Thu tiền mặt >

Lập chứng từ thu tiền mặt từ hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp các đơn vị không sử dụng nghiệp vụ Quản lý kho thì có thể lập chứng từ thu tiền mặt từ hóa đơn.

2. Các bước thực hiện

Với các đơn vị không sử dụng nghiệp vụ Quản lý Kho:

Thu TM tu HD_01

Các bước lập chứng từ thu tiền mặt từ hóa đơn như sau:

1. Sau khi lập xong hóa đơn, nhấn Lập CTBH.

2. Chọn loại chứng từ muốn lập là Phiếu thu.

Thu TM tu HD_02

3. Nhấn Đồng ý. Phần mềm sinh Phiếu thu từ các thông tin trên hóa đơn, tự động hạch toán TK Nợ 1111, TK Có 531/7111. Đồng thời ghi nhận TK thuế 33311.

4. Khai báo thêm 1 số thông tin MLNS.

Thu TM tu HD_03

5. Khai báo Hoạt động tại tab Thống kê.

Thu TM tu HD_04

6. Nhấn Cất.