Tài khoản kết chuyển

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Tài khoản >

Tài khoản kết chuyển

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

MISA Mimosa.NET 2019 đã thiết lập sẵn một danh sách các bút toán tự động kết chuyển. Tuy nhiên anh/chị có thể thêm mới, sửa đổi danh sách này sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Tài khoản\Tài khoản kết chuyển

2. Tại Tài khoản kết chuyển, nhấn Thêm

3. Thông tin chi tiết cần khai báo:

Mã kết chuyển: Mã của tài khoản kết chuyển

Loại kết chuyển: Xác định loại nghiệp vụ kết chuyển

Thứ tự kết chuyển: Trật tự so với các bút toán kết chuyển liên quan

Bên kết chuyển: Xác định tài khoản kết chuyển thuộc bên Nợ, Có hay Hai bên

Kết chuyển từ: Xác định tài khoản gốc để kết chuyển

Kết chuyển đến: Xác định tài khoản được kết chuyển tới từ tài khoản gốc

Nguồn kinh phí: Xác định nguồn kinh phí có liên quan

Diễn giải: Thông tin chi tiết về tài khoản kết chuyển

TK ket_chuyen

Với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Anh/Chị có thể tích chọn/bỏ chọn Ngừng theo dõi. Trường hợp anh/chị tích chọn Ngừng theo dõi, Tài khoản kết chuyển sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.