Kho

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Phần mềm kế toán MISA Mimosa.NET 2019 cho phép khai báo danh sách các kho quản lý vật tư, hàng hóa hay CCDC một cách chi tiết.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Kho

2. Tại Kho nhấn Thêm

kho

 

3. Nhập Mã kho, Tên kho và các thông tin khác (nếu có).

4. Nhấn Cất

 Lưu ý: Anh/Chị có thể tích chọn/bỏ chọn Ngừng theo dõi. Trường hợp anh/chị tích chọn Ngừng theo dõi, Kho sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.